Category Archives: Tài liệu XD

Tài liệu xây dựng có tác dụng gì?

Tài liệu xây dựng là tập hợp các tài liệu thông tin cần thiết, là nguồn tài liệu quan trọng cho các chủ đầu tư, kiến trúc sư, kỹ sư và những người liên quan đến ngành xây dựng.

Tài liệu xây dựng có thể bao gồm các loại tài liệu khác nhau như bản vẽ kỹ thuật, hồ sơ thiết kế, báo cáo kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng vật liệu và thiết bị… Tài liệu này cung cấp thông tin chi tiết về các khía cạnh kỹ thuật và quy định liên quan đến quá trình xây dựng.
Tóm lại, tài liệu xây dựng là nguồn tài nguyên quan trọng và cần thiết trong ngành xây dựng. Nó đóng vai trò hướng dẫn trong quá trình xây dựng.