Category Archives: Tài liệu phần mềm xây dựng

Tài liệu phần mềm có tác dụng gì?

Tài liệu phần mềm XD là tập hợp các tài liệu hướng dẫn cách sử dụng phần mềm, các thao tác giúp sử dụng công cụ thành thạo, cách sử dụng nâng cao phần mềm

Nó bao gồm thông tin về kiến trúc, thiết kế, yêu cầu kỹ thuật, và các tiêu chuẩn phát triển. Những tài liệu này giúp cho các nhà phát triển hiểu rõ mục tiêu và hướng đi của dự án phần mềm.